Algemene voorwaarden ouders

 

Artikel 1: Begripsbepaling

 

Toppas

Toppas richt zich als bemiddelaar op het samenbrengen van vraag en aanbod van oppaszoekende en oppassers. 

 

Oppas

Een persoon die zich aanbiedt om oppaswerkzaamheden te verrichten via Toppas.

 

Ouder

Een ouder of gezin dat op zoek is naar een oppas.

 

Match

Een geschikt bevonden koppeling tussen ouder en oppas.

 

Overeenkomst

De tussen Toppas en ouder gesloten overeenkomst tot bemiddeling van kinderoppas. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen die door Toppas enerzijds en een ouder anderzijds ten behoeve van het bemiddelen tussen oppas en ouder worden gesloten. 

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de ouder zich op de site heeft ingeschreven.

3.2. Een abonnementspakket is voor minimaal 6 maanden. Na het eerste half jaar wordt het lidmaatschap automatisch telkens met 1 maand verlengt en kan het op ieder moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van 1 maand. 

3.3. Mocht Toppas binnen 1 maand na de eerste oppasaanvraag geen oppas kunnen vinden, dan stort Toppas, indien gewenst, het inschrijfgeld terug op de rekening van de ouder. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Toppas is als bemiddelaar werkzaam bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen ouder en de oppas

4.2. De ouder kan een aanvraag via de website indienen. Ouders die al eerder een aanvraag hebben geplaatst kunnen een nieuwe aanvraag plaatsen via e-mail of telefonisch. 

4.3. Een verandering in de oppasaanvraag wordt in behandeling genomen als een nieuwe aanvraag. De oude aanvraag wordt geannuleerd, zoals vermeld in artikel 7. 

4.4. Toppas heeft het recht om, zonder opgave van redenen, oppasaanvragen niet te accepteren

 

Artikel 5: Verplichtingen aan en van ouder

5.1. Indien de ouder niet tevreden is over de toegewezen oppas, zal dit direct worden gemeld aan Toppas onder opgaaf van redenen. 

5.2. Toppas zal, voor zo ver mogelijk, zich inspannen tot het regelen van een andere oppas. Hiervoor geldt de uiterlijke termijn van 1 maand. 

5.3. Het is de ouder niet toegestaan gegevens van de oppas aan derden te verstrekken. 

5.4. Het is de ouder niet toegestaan een oppas zonder inbreng van Toppas, als oppas te vragen. De ouder dient een, door Toppas gematchte oppas, ten aller tijden via Toppas te benaderen. 

5.5. Indien een aanvraag minder dan 48 uur tevoren wordt geplaatst, garandeert TOPPAS niet dat er tijdig een match wordt gevonden.

 

Artikel 6: Betaling en urenregistratie

6.1. De ouders hebben keuze uit pakket A en pakket B. Voor de ouders gelden de tarieven van de op het contract aangegeven pakket, met ingang van betreffende datum. 

6.2. De kosten per uur (voor zowel pakket A als pakket B) van de Toppasser bedragen € 8 per uur. De ouder en de Toppasser verrekenen deze kosten zelf onderling. Toppas doet de bemiddeling. 

6.3. De maandkosten zijn voor bemiddeling, selectie, service en gebruik van het netwerk van Toppas. De eerste betaling dient plaats te vinden binnen 5 dagen na de op het contract vermelde ingangsdatum. Het abonnementsbedrag dient elke maand te worden overgemaakt naar de Toppas rekening. Hiervoor ontvangt de ouder maandelijks een factuur.

6.4. Pakket A is een abonnement van € 34,95 per maand. Bij Pakket A kan de ouder zoveel als men wenst gebruik maken van de Toppas diensten. Lastminute aanvragen binnen 24 uur worden behandeld. Toppas is bereikbaar via email en/of telefoon. 

6.5. Pakket B is een abonnement van € 17,95 per maand. Bij Pakket B kan de ouder maandelijks maximaal 3 keer gebruik maken van de Toppas diensten. Aanvragen moeten minimaal 3 dagen tevoren bij Toppas ingediend worden. Toppas is alleen bereikbaar via email.

6.6. Elke nieuwe aanvraag geldt als een nieuwe match. Nieuwe aanvragen kunnen afhankelijk van het gekozen pakket worden gedaan via de email, website of telefoon. Toppas houdt het aantal matches bij en stuurt aan het einde van elke maand een factuur op basis van de bijgehouden matches. Het factuurbedrag dient binnen 5 werkdagen overgemaakt te worden naar het Toppas rekeningnummer.

6.5. Bij inschrijvingen voor de 15e van de maand worden de gehele abonnementskosten van de eerste maand in rekening gebracht. Bij inschrijvingen na de 15e van de maand, wordt de helft van de maandelijkse abonnementskosten in rekening gebracht. 

6.6. Ouders kunnen alleen gebruik maken van de door TOPPAS gematchte Toppassers als de kosten zijn voldaan. TOPPAS heeft het recht om samenwerking te beëindigen bij achterstallige betaling. 

6.7. Toppas draagt geen verantwoordelijkheid betreffende onjuiste of onvolledige of vermiste uren registratie. 

6.8. Toppas behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. 

 

Artikel 7: Annulering

Indien de ouder een aanvraag annuleert is hij/zij aan Toppas de maandkosten verschuldigd. 

 

Artikel 8: Privacy

Bij inschrijving voert de ouder persoonlijke gegevens in. De ouder geeft hiermee toestemming aan Toppas om de persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening uit te kunnen oefenen.

De ouder en de oppas schrijven zich in door middel van het inschrijfformulier op de website. Toppas houdt een database bij waarin de gegevens zijn opgenomen. De ouder geeft toestemming voor de registratie van de gegevens van zichzelf, diens eventuele partner en de kinderen in voornoemde database. Toppas mag gebruik maken van het emailadres voor acties en/of nieuwsbrieven. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in voldoende mate beveiligd. 

 

Artikel 9: Wijziging 

Toppas behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Toppas zal de wijziging tijdig bekend. Indien de ouder een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 10: Bindendheid

Indien de ouder zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan Toppas, zonder opgaaf van redenen, de ouder uit het bestand verwijderen.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde bindend.

Email: toppas_groningen@outlook.com

Website:  www.toppasgroningen.com

KvK: 64221792

IBAN: NL92 RABO 0306 6437 23

© 2019 Toppas Groningen