Algemene voorwaarden toppasser

 

Artikel 1: Begripsbepaling

 

Toppas

Toppas richt zich op het samenbrengen van vraag en aanbod naar haar abonnees, op het gebied van oppaswerkzaamheden

 

Lid

Een persoon dat een profiel heeft op toppasgroningen.com. Deze kan een Oppas of Ouder zijn

 

Oppas

Een lid dat aanbiedt om oppaswerkzaamheden te verrichten

 

Ouder

Een lid dat op zoek is naar een oppas

 

Match

Een, na kennismaking, geschikt bevonden koppeling tussen ouder en oppas

 

Overeenkomst

De tussen de organisatie en ouder gesloten overeenkomst tot bemiddeling van begeleiding van kinderopvang waarbij Toppas bemiddelt tussen de ouder en oppas

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenis die door Toppas enerzijds en een ouder anderzijds ten behoeve van het bemiddelen tussen oppassen en ouders worden gesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de oppas zich heeft ingeschreven en contact heeft gehad.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Toppas is als bemiddelend tussenpersoon werkzaam bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de ouder en de oppas

 

Artikel 5: Verzekering en aansprakelijkheid

5.1. Voor afdracht van sociale premies en aangifte van de inkomensbelasting door de oppas neemt Toppas op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.

5.2. Toppas heeft louter een bemiddelende rol. Hierom is Toppas op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken tussen ouder en oppas, en eventuele geleden directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houdt met de verrichte werkzaamheden van de oppas.

5.3 Tevens is Toppas niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke geleden zijn tijdens of verband houdt met de verrichte werkzaamheden van de oppas.

5.4. De oppas is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

 

Artikel 6: Prijzen en betalingen

8.3. De oppas verdient het op de website weergeven loon van € 8 per uur. De Toppasser is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal gemaakte uren.

8.2. Als de oppas minder dan 48 uur van te voren afzegt, brengt Toppas een boete van 7,50 in rekening, als vergoeding voor het last-minute zoeken van vervanging.

8.3. De Toppasser regelt de uitbetaling met de ouder.

 

Artikel 7: Rechten en verplichtingen aan de oppas

7.1. De oppas verklaart bij inschrijving dat deze van onbesproken gedrag is, zonder historie van gerechtelijke veroordeling.

7.2. Tijdens oppaswerkzaamheden wordt er niet gerookt en/ of alcohol genuttigd.

7.3. De oppas dient alleen op te passen.

7.4. Indien de oppas zich niet houdt aan de gemaakte afspraken met de ouder of met Toppas, of als Toppas negatieve reacties van de ouder over de oppas ontvangt, zal deze uit het netwerk worden verwijderd.

7.5. Indien de oppas stopt bij een ouder zal de oppas dit direct aan Toppas melden onder opgaaf van redenen.

7.6. De oppas zal Toppas steeds zsm per telefoon op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn/haar gegevens.

7.8. De oppas zal niet bij een door Toppas gematcht gezin/ouder oppassen zonder tussenkomst van Toppas.

7.9. Het is niet toegestaan gegevens van de ouder aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 8: Privacy

Bij inschrijving voert de oppas persoonlijke gegevens in. De oppas geeft hiermee toestemming aan Toppas om de persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren.

 

Artikel 9: Wijziging algemene voorwaarden

Toppas behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Toppas zal de wijziging tijdig bekent maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

Indien de oppas een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

 

De algemene voorwaarden zijn ten alle tijde bindend.

Email: toppas_groningen@outlook.com

Website:  www.toppasgroningen.com

KvK: 64221792

IBAN: NL 92 RABO 0306 6437 23

© 2019 Toppas Groningen